Δυσλεξία

Η δυσλεξία θεωρείται η κυριότερη μαθησιακή δυσκολία γιατί περιλαμβάνει στοιχεία απ’ όλες τις μορφές των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.

Η δυσλεξία εμφανίζεται σε όλους τους τομείς της γλωσσικής λειτουργίας.

Στο φωνολογικό τομέα: Δυσκολία στο μηχανισμό κωδικοποίησης και δημιουργίας αρθρωτικών προτύπων, με συνέπεια, δυσκολία σύνδεσης φωνήματος – γραφήματος.

Στο μορφολογικό τομέα: Αδυναμία σύνδεσης κλιτών λέξεων με τη σημασία που αντιπροσωπεύουν (στον προφορικό λόγο) και αδυναμία κατάκτησης ορθογραφίας (στο γραπτό λόγο)

Στο συντακτικό τομέα: Δυσκολίες στην κατανόηση και παραγωγή πολύπλοκων συντακτικά προτάσεων.

Στο σημασιολογικό τομέα: Αδυναμία κατανόησης της σημασίας των λέξεων

 

Συμπτώματα μαθητών με Δυσλεξία

Τα κυριότερα λάθη μαθητών με δυσλεξία:

Ανάγνωση

Δυσκολία στη διάκριση διαφορετικών λέξεων (π.χ. της αντί στη, νόμος αντί μόνος)

Λανθασμένη προφορά φωνηέντων

Καθρεφτική ανάγνωση (χα αντί αχ, σάκα αντί κάσα)

Παρεμβολή άσχετων φωνημάτων στην ανάγνωση λέξεων.

Δεν υπάρχει ροή. Κομπιάζουν, χάνουν τη σειρά, επαναλαμβάνουν ή σταματούν χωρίς λόγο.

Διαβάζουν αργά

Δεν κατανοούν το κείμενο που διαβάζουν.

Γραφή

Ατελής ευθυγράμμιση των λέξεων πάνω στο χαρτί

Χρήση κεφαλαίων γραμμάτων ανάμεσα στα μικρά

Ακατάστατα-δυσανάγνωστες λέξεις

Αντικατάσταση παρόμοιων σχηματικά γραμμάτων

Σύγχυση στην ακουστική διαφοροποίηση των φθόγγων (μάσεψε αντί μάζεψε)

Αντικατάσταση γραμμάτων

Παραλείψεις, προσθήκες και αντιμεταθέσεις γραμμάτων μέσα στην ίδια λέξη

Αντιμετάθεση γραμμάτων (αν αντί να)

Πρόσθεση συλλαβών (μάθηθημα αντί μάθημα)

Αντιμετάθεση συλλαβών (νάμα αντί μάνα)

Παραλείψεις συλλαβών

Σύγχυση χρήσης συμφωνικών συμπλεγμάτων (πάτρυ αντί για πάρτυ)

Αντικαταστάσεις λέξεων

Συντακτικά λάθη στις φράσεις

 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Αριθμητική ή Δυσαριθμησίες

Χαρακτηριστικά παιδιών με δυσαριθμησία

 

Η γλωσσική ανάπτυξη των συγκεκριμένων παιδιών (προφορικός λόγος, ανάγνωση, γραφή) είναι κανονική και η επίδοσή τους σε μαθήματα που δεν απαιτούν υψηλές μαθηματικές ικανότητες είναι ικανοποιητική.

Δυσκολίες με τις έννοιες χρόνου, προσανατολισμού, ασυνέπεια σε ραντεβού κοινωνικών εκδηλώσεων

Δυσκολίες στην απομνημόνευση προσώπων. Μπερδεύουν ονόματα που ξεκινούν από το ίδιο γράμμα

Λάθη στις οικονομικές συναλλαγές (πληρωμές, ρέστα)

Παραλείπουν, προσθέτουν, αντικαθιστούν, αντιμεταθέτουν αριθμούς όταν γράφουν ή διαβάζουν

Δυσκολίες στη νοερή εκτέλεση πράξεων

Δυσκολίες στην απομνημόνευση βασικών αριθμητικών δεδομένων.

Δυσκολίες στον εντοπισμό τοποθεσιών σε χάρτες

Δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών μουσικής και στην εκμάθηση των κινήσεων για παίξιμο μουσικού οργάνου.

Δυσκολίες στο μυοκινητικό συντονισμό, χαμηλή επίδοση σε δραστηριότητες όπως αθλητικές, χορός.

Στο παιχνίδι χάνουν τη σειρά τους, δεν αναπτύσσουν στρατηγικό σχεδιασμό για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου